Ekonrad s.r.o.

Chemické produkty a suroviny

METASILOd počátku 90. let vzrůstá využívání čistého metakaolinu pro stavební účely. Metakaolin není v technicky vyspělých odvětvích novinkou, jedná se o desítky let ověřený materiál, který přináší finálním výrobkům vyšší parametry a v konečném důsledku představuje finanční profit. Současná výroba metakaolinu je technologicky naprosto dokonalou a vlastní technologický postup patří mezi cenné know-how producenta.

Metasil je cíleně připravovaný metakaolin o definovaných vlastnostech a v současné době plnohodnotně nahrazuje doposud používaný odpadní produkt - křemičitý úlet (mikrosiliku).

TECHNOLOGIE VÝROBY

Metasil je mletý, kalcinací upravený plavený kaolinit Al2O3.2SiO2.2H2O. Při tepelném zpracování dochází k dehydroxidaci kaolinitu, tzn. ztrátě až 14% hydroxylové vody, a podle použitého technologického postupu dochází k přípravě různě aktivního produktu. Metasil je dále technologicky upravován mletím a výsledným produktem je prášek bez chuti a zápachu s vynikajícími využitelnými vlastnostmi.

Al2O3 . 2SiO2 . 2H2O → Al2O3 . 2SiO2+ 2H2O

CHEMISMUS REAKCE

Soubor reakcí mezi alkáliemi z cementu a Metasilem je nazýván pucolánová reakce, při které vznikají vrstvené nebo trojrozměrné produkty hydratačních procesů. Při tomto procesu dochází k modifikacím složení a struktury gelové fáze a jsou tedy i měněny strukturní a mechanické vlastnosti cementových malt a betonů. Modifikované verze Metasilu jsou výrobky šité na míru zákazníkům orientujícím se na cenu i zákazníkům požadujícím produkt pro vysoce kvalifikované použití.


EFEKTY METASILU – HOLÁ FAKTA

ZVYŠUJE MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Přídavkem Metasilu do cementových malt a betonů dochází k hutnějšímu uspořádání hydratačních produktů a je ve srovnání s referenčním vzorkem bez Metasilu dosahováno vyšších pevností v tlaku a v tahu za ohybu. Metasil je dnes již plnohodnotnou náhradou křemičitého úletu (mikrosiliky) nejen z hlediska praktického použití a experimentálních testů, ale také i z hlediska cenové dostupnosti.

MRAZUVZDORNOST A ODOLNOST VŮČI CHRL

Simulační testy i dlouhodobá pozorování na realizovaných stavbách prokázaly, že s přídavkem Metasilu je dosahováno výrazně vyšší odolnosti vůči cyklickému působení mrazu. Díky dosažení vyšší hutnosti cementového výrobku dochází k nižší nasákavosti a k vyšší odolnosti vůči chemickým rozmrazovacím látkám (CHRL) používaných při ošetřování komunikací.

NIŽŠÍ NASÁKAVOST

Produkty obsahující Metasil vykazují nižší nasákavost, což je vlastnost výhodná především pro finální výrobky, které přicházejí do přímého styku s atmosférickými vlivy – omítky, cementové malty, pohledové betony.

TEPLOTNÍ ODOLNOST A KYSELINOVZDORNOST

Metasilem modifikované směsi jsou používány pro jejich vyšší teplotní odolnost v oblasti žáruvzdorných hmot. Výrobky s metasilovým mikroplnivem vykazují vyšší odolnost vůči kyselinám.

ELIMINACE VÝKVĚTU

Použitím Metasilu dochází k blokování chemismu majícího za následek vznik vápenatých výkvětů na finálních stavebních výrobcích. Výsledný produkt je tak esteticky mnohem hodnotnější.

POTLAČUJE ALKALICKO-KŘEMIČITOU REAKCI

Amorfní oxid křemičitý z písku či kameniva může reagovat s alkáliemi obsaženými v cementu (definováno obsahem Na2O), přičemž dochází k expanznímu chování a totální destrukci cementového výrobku. Přídavek Metasilu do směsi potlačuje tento efekt. Tento fakt byl prověřen již v letech 1962 až 1979, kdy bylo použito 260 000 tun metakaolinu pro konstrukce čtyř hrází na stavbě amazonských nádrží.

DISPERGOVATELNOST A HRUDKOVÁNÍ

Ve srovnání s doposud používanými mikroplnivy vykazuje Metasil vyšší stupeň dispergovatelnosti. Je více odolný vůči hrudkování‚ což má za následek absenci nehomogenit v suché směsi a omezení tvorby defektů ve finálním výrobku.

METASIL JAKO POJIVO I PLNIVO

Metasil jako latentně hydraulické pojivo lze alkalicky aktivovat za vzniku tzv. geopolymerů, hmot, které vykazují mnohem vyšší materiálové vlastnosti ve srovnání s cementovými výrobky. Metasil lze využít i jako plnivo v gumárenském průmyslu, kde dochází s úspěchem k náhradě sráženého oxidu křemičitého.


POUŽITÍ METASILU

  • přísada do malt a omítek = vyšší pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu, vyšší mrazuvzdornost a odolnost vůči povětrnostním vlivům, nižší nasákavost
  • celková náhrada mikrosiliky a částečná náhrada cementu = vyšší pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu, vyšší mrazuvzdornost a odolnost vůči povětrnostním vlivům, vyšší odolnost vůči CHRL, nižší nasákavost, nižší tendence ke „krvácení“ směsi, eliminace vápenatých výkvětů, potlačení alkalicko-křemičité reakce
  • plnivo v gumárenském průmyslu = náhrada sráženého oxidu křemičitého
  • mikroplnivo pro žáruvzdorné hmoty = teplotní odolnost a kyselinovzdornost
  • geopolymerní pojivo = latentně hydraulické pojivo alkalicky aktivovaných geopolymerů

TECHNICKÝ SERVIS ZÁKAZNÍKOVI

  • výběr vhodného typu Metasilu pro testování ve vašich laboratořích
  • otestování vašich současných produktů
  • vyladění vaší receptury s použitím vhodného Metasilu
  • materiálové a ekonomické porovnání alternativ

BALENÍ

Standardně velkoobjemové vaky (500 kg) s PE vložkou s podkladní paletou; po domluvě možno dodávat i v jiných velikostech vaků nebo v cisterně.

Doporučení pro manipulaci a skladování:
Materiál vzhledem ke své povaze má tendenci vytvářet prach. Obal musí být neprodyšně uzavřen z důvodu absorpce vody a vzdušné vlhkosti do materiálu. Nesmí docházet ke kontaminaci výrobku cizorodými látkami. Produkt musí být skladován v krytých skladech, kde je omezeno kolísání vlhkosti a teplot. Doba skladovatelnosti činí 6 měsíců od data expedice odběrateli při dodržení skladovacích podmínek.

Informace k bezpečnosti zdraví:
Současné informace a stav poznání charakterizují prach z produktu jako prach bez nebezpečných vlastností v rozsahu zákona č. 356/2003 Sb. (S věta: S22 – nevdechujte prach).

Další údaje:
Informace uvedené v materiálovém listu vycházejí ze současného stavu techniky a vědeckého poznání. Pro použití do výrobků i polotovarů je nutné otestování produktu odběratelem a dodavatel nemůže garantovat jeho vhodnost použití. Pro oblasti užití dodavatel zajišťuje technický servis.


KONTAKT

EKONRAD s.r.o.
Hybešova 38, Brno
PSČ 602 00
IČ: 25372220
DIČ: CZ25372220
tel.: +420 731 74 60 60
tel.: +420 731 74 67 67
fax.: +420 538 70 71 25
email.: info@ekonrad.cz
www: http://www.ekonrad.cz
Webové adresy: